Farský úrad

Úradné hodiny

streda:15:00 - 17:30 (fr. Andrej - 0903 982 495)
piatok:15:00 - 17:30 (fr. Oskar - 0908 090 799)

Alebo po každej večernej svätej omši, ako aj po telefonickom dohovore na čísle 0908 090 799


Počas školských prázdnin, prikázaných a štátnych sviatkov sa obracajte v úradných záležitostiach na našich kňazov po bohoslužbách, keďže v týchto obdobiach nefunguje farská kancelária v bežnom režime.

Na základe usmernenia Arcibiskupského úradu v Bratislave vás chceme informovať o úprave praxe vydávania dokumentov i naším farským úradom, ktoré obsahujú osobné údaje. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme oprávnení vydávať výpisy, ktoré obsahujú osobné údaje len konkrétnej osobe, ktorá o výpis žiada, alebo jeho zákonnému zástupcovi, či osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením takýto výpis žiadať. Zároveň sme oprávnení poskytovať tieto výpisy priamo inštitúciám (napr. iným farským úradom), ktoré si výpis v rámci administratívy žiadajú. Prosíme, aby ste toto usmernenie, ktoré vyplýva z litery zákona rešpektovali. Bližšie informácie poskytne farský úrad.

Kontakt

Adresa:
  Farnosť Panny Márie Snežnej
  Na Kalvárii 10
  811 04 Bratislava 1

Tel.:
  (02) 54 77 53 41,
  0903 982 162

e-mail: 
  

prosíme nevolajte a nezvoňte na bráne v čase:
7:00 - 8:30  (sv.omša, raňajky)
12:00 - 13:30  (modlitby, obed) 
17:45 - 19:30   (sv.omša, vešpery)
(v nedeľu je veľmi málo pravdepodobné, že nás zastihnete)

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s. (Bratislava)
číslo účtu:
266 445 5074/1100 – bežný účet
262 179 3014/1100 – investičný (Konto obnovy)

Mapa:

 

Duchovná správa

Správca farnosti:

Kryštof František, fr. Chryzostom OP, Mgr. (theol.)
  nar.: 1. 5. 1974 – Myjava; kň. ord.: 27. 6. 1998 – Košice

  - supprior, člen provinčnej liturgickej komisie, liturg konventu
  - e-mail:

Kapláni:

Miščo Vladimír, fr. Jakub OP, Mgr. (theol.)
   nar.: 13. 5. 1964 – Košice; kň. ord.: 27. 6. 1998 – Košice
  -  kaplán, zodpovedný za zaopatrovanie starých a chorých vo farnosti, asistent LBSD v Bratislave I.
  -  e-mail:

Kytka Karol, fr. Pavol OP, Mgr. (theol.)
   nar.: 17. 7. 1976 – Trenčín
   kň. ord.: 12. 12. 2004 – Košice
  - syndik konventu, kaplán so zameraním na pastoráciu vysokoškolských študentov, člen provinčnej ekonomickej rady
  - e-mail:

Visokai Peter, fr. Andrej OP, Mgr. (theol.)
  nar.: 28. 6. 1977 – Sečovce; kň. ord.: 2. 6. 2007 – Košice

  - kaplán, sacrista maior, zodpovedný za prijímanie gregoriánskych sv. omší
  - e-mail:

Výpomocní duchovní:

Šajda Peter, fr. Česlav OP, PhD. (phil.), Mgr. (philol.), Mgr. (theol.)
  nar.: 7. 6. 1977 – Bratislava; kň. ord.: 2. 6. 2007 – Košice
  - prior konventu (ab 12. 11. 2013 – 1um mandatum), definítor, člen provinčnej rady, promótor pre povolania, promótor pre justitia et pax, člen provinčnej formačnej rady, výpomocný duchovný vo farnosti, prednášajúci v odbore filozofia na bilingválnej vysokej škole Bratislava International School of Liberal Arts, vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV
  - e-mail:

Mičkovic Branislav, fr. Ján OP, Mgr. (theol.)
 nar.: 25. 11. 1976 – Trenčín; kň. ord.: 13. 6. 2004 – Košice
  - lector konventu, výpomocný duchovný vo farnosti, doktorandské štúdium na Viedenskej univerzite v odbore fundamentálna teológia, asistent LBSD v Dojči
  - e-mail: