Spoločenstvá

SENIOR KLUB

Senior klub Kalvária vznikol v roku 2003 na základe dohody Farnosti Panny Márie Snežnej v Bratislave – Kalvárii a zástupcami seniorov, ktorí patria do miestneho farského spoločenstva. Rímskokatolícka farnosť Bratislava - Kalvária zastrešuje toto spoločenstvo po právnej stránke, keďže tvorí jednu ucelenú vekovú skupinu v rámci farského spoločenstva. Cieľom tohto združenia je poskytnúť staršej generácii v seniorskom veku zázemie pre rozvoj ich aktivít, a to nielen na báze náboženského rozmeru, ale aj pre rozvoj kultúrnych, všeobecnovzdelávacích a sociálnych aktivít zameraných na túto cielenú vekovú skupinu.

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o život podľa evanjelia v kresťanskej dokonalosti. Piaty magister Rehole kazateľov (dominikánov) Humbert de Romans hovorí, že prvé Ružencové bratstvo bolo založené podobným spôsobom ako prvotná Cirkev. Členovia sa zhromažďovali na modlitbách, mali jedno srdce a dávali almužny. Takéto činy prispievali k prijatiu Ducha Svätého.