NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Slávnosť

NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

vo štvrtok 14. 5.

je prikázaným sviatkom

sv. omše budú pri tejto slávnosti:

 

streda 13. 5. - 18:00 - vigílna sv. omša

štvrtok 14. 5. - 7:00, 18:00 a 20:00(vysokoškolská)


Ohlášky pred diakonskou vysviackou

Ohlášky pred diakonskou vysviackou:

            Peter Kvetan, syn Alojza Kvetana a Márie rod. Velbovej, člen bratislavskej viceprovincie Kongregácie Najsv. Vykupiteľa - redemptoristov, bude dňa 20. júna 2015 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
1. sv. prijímanie 17. 5. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2015
Sobášne náuky 19. 5. - 19:00 hod.
Birmovanci - skupina P. Chryzostoma 15. 5. - 16:00 hod.
Birmovanci - sv. omša 4. 6. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Rok zasväteného života

 

Tematické kázne na rok zasväteného života

 

 


Rehoľné sľuby (evanjeliové rady)

      

            10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (7. júna 2015)

  7. Poslušnosť (Katarína Sienská a Vincent Ferrerský, Anton Neyrot)

 

 

Dominikánska rehoľa a rodina

 

            15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. júla 2015)

  8. Dejiny a ich odkaz - Kto sú dominikáni? (otec Dominik)

 

            19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9. augusta 2015)

  9. „Contemplari et contemplata aliis tradere" (Rajmund z Peñafortu,

      Peter Juraj Frassati)

 

            23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. septembra 2015)

  10. Modlitba (Majster Eckhart, Henrich Suzo)

 

            27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. októbra 2015)

  11. Štúdium (Albert Veľký, Tomáš Akvinský)

 

            32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. novembra 2015)

  12. Spoločenstvo (Jana z Azy, Zdislava z Lemberku, Hyacint Cormier)

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. decembra 2015)

  13. Ohlasovanie (Antonio de Montesinos a Bartolomé de las Casas,

        Ľudovít Bertrán)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3. januára 2016)

  14. Kresťanské čnosti - Viera, nádej a láska (svätí a sväté

        dominikánskej rodiny)

 


Aktuality

Obnova súsošia za kostolom - reštaurovanie

Občianske združenie Petra, zastúpené p. Oľgou Paučovou, podpísalo zmluvu o dielo na reštuarovanie sôch svätcov za kostolom. Naša farnosť na pôde ktorej toto súsošie stojí dala súhlas so začatím reštuarátorských prác, a sochy sa medzi časom už odviezli do ateliéru reštaurátora. V najbližších dňoch, podľa počasia sa má začať s reštaurovaním kríža na mieste. Stále platí preto naša výzva so žiadosťou o podporu tohoto diela. Kontakt na OZ Petra, č.ú.: 4020220885 / 7500, VS: 29062015, web: http://petraoz.webnode.sk/; e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte staré fotografie tohto súsošia, aby ste nám ich zapožičali. Ďakujeme.


Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.