Slávnosť Panny Márie Snežnej

Sobota       1. augusta

15:00 hod.  Fatimská pobožnosť v Lurdskej jaskyni

16:00 hod. Mariánska sv. omša

17:00 hod. Modlitbová vigília spojená s adoráciou 

Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

18:00 hod.  Slávnostná vigílna sv. omša
celebruje dp. Pavol Mikula, kaplán farnosti BA – Trojica

                                              

Nedeľa       2. augusta

  7:30, 9:00  Sv. omša zo slávnosti

10:15 hod. Slávnostný ruženec a loretánske litánie

11:00 hod. Slávnostná sv. omša (celebruje: P. Antonín Ján Husovský, OP)

Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore farského úradu.

17:00 hod. Sv. omša zo slávnosti

 

 


Úradné hodiny počas letných prázdnin

      Z dôvodu prázdnin a dovoleniek bude farský úrad fungovať v obmedzenom režime úradných hodín. Preto Vás prosím, aby ste prípadné úradné záležitosti riešili s kňazom po sv. omšiach, ktoré sú v našom kostole, alebo po predbežnom telefonickom dohovore na farskom úrade. Tel. č. farského úradu: 02/54775341.                                                         

                                                                                P. Chryzostom, správca farnosti


CD-foto a DVD z 1. sv. prijímania

Rodičom prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že DVD a CD s prvého sv. prijímania si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v rámci úradných hodín.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
birmovka 10. 10. - 10:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2015
Sobášne náuky 1. 9. - 19:00 hod.
Birmovanci - skupina P. Chryzostoma 11. 9. - 16:00 hod.
Birmovanci - sv. omša 3. 9. - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Rok zasväteného života

 

Tematické kázne na rok zasväteného života

 


Dominikánska rehoľa a rodina

 

            15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. júla 2015)

  8. Dejiny a ich odkaz - Kto sú dominikáni? (otec Dominik)

 

            19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9. augusta 2015)

  9. „Contemplari et contemplata aliis tradere" (Rajmund z Peñafortu,

      Peter Juraj Frassati)

 

            23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. septembra 2015)

  10. Modlitba (Majster Eckhart, Henrich Suzo)

 

            27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. októbra 2015)

  11. Štúdium (Albert Veľký, Tomáš Akvinský)

 

            32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. novembra 2015)

  12. Spoločenstvo (Jana z Azy, Zdislava z Lemberku, Hyacint Cormier)

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. decembra 2015)

  13. Ohlasovanie (Antonio de Montesinos a Bartolomé de las Casas,

        Ľudovít Bertrán)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3. januára 2016)

  14. Kresťanské čnosti - Viera, nádej a láska (svätí a sväté

        dominikánskej rodiny)

 


Aktuality

Obnova súsošia za kostolom - reštaurovanie

Občianske združenie Petra, zastúpené p. Oľgou Paučovou, podpísalo zmluvu o dielo na reštuarovanie sôch svätcov za kostolom. Naša farnosť na pôde ktorej toto súsošie stojí dala súhlas so začatím reštuarátorských prác, a sochy sa medzi časom už odviezli do ateliéru reštaurátora. V najbližších dňoch, podľa počasia sa má začať s reštaurovaním kríža na mieste. Stále platí preto naša výzva so žiadosťou o podporu tohoto diela. Kontakt na OZ Petra, č.ú.: 4020220885 / 7500, VS: 29062015, web: http://petraoz.webnode.sk/; e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte staré fotografie tohto súsošia, aby ste nám ich zapožičali. Ďakujeme.


Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.