Roráty - ranné sv. omše v advente

 

Obdobie adventu

je obdobím radostného očakávania príchodu Pána.

Preto by sme vás chceli v tomto adventnom období pozvať

na rorátne sv. omše,

ktoré sa v advente slúžia vo všedné dni na svitaní,

k úcte Panny Márie.

Roráty začínajú o 6:30 hod. rannými chválami

v miestnosti pre matky s deťmi.

Z tohto dôvodu ranné sv. omše – mimo nedieľ –

počas celého adventu budú už o 6:30 hod.

 

 


Spovedanie pred Vianocami

Budúcu nedeľu 21. 12. bude od 16:00 hod. spoveď pred vianočnými sviatkami v našej farnosti. Spovedať budeme aj počas dopoludňajších bohoslužieb. Spovedáme viacerí kňazi, preto Vás prosíme, aby ste využili túto možnosť. V týždni budeme spovedať pred každou večernou sv. omšou. Taktiež v tomto týždni budeme spovedať chorých a starých farníkov po domácnostiach. Prihlásiť ich môžete na farskom úrade, alebo kňazovi v sakristii.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 11. 1. 2015 - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam 16. 12. - 19:00 hod.
Sobášne náuky ---
Birmovanci - skupina P. Chryzostoma 19. 12. - 16:00 hod.
Birmovanci - sv. omša 8. 1. 2015 - 18:00 hod.

info P. Chryzostom


Rok zasväteného života

 

Tematické kázne na rok zasväteného života

 

 

Rehoľný život

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (7. decembra 2014)

  1. Dejiny a ich odkaz - mníšstvo na kresťanskom západe (Benedikt z Nursie)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (4. januára 2015)

  2. Odlúčenosť - prejav plodnej samoty (Margita Uhorská)

 

            4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (1. februára 2015)

  3. Zdieľanie v spoločenstve rehoľníkov a Božieho ľudu (Ján z Fiesole,

      Jakub z Ulmu)

 

            2. PÔSTNA NEDEĽA (1. marca 2015)

  4. Obeta - pokora (Martin de Porres), mučeníctvo (Ignác Delgado

      a spoločníci)

 

 

Rehoľné sľuby (evanjeliové rady)

 

            2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (12. apríla 2015)

  5. Chudoba (František Assiský a Dominik Guzmán)

 

            5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (3. mája 2015)

  6. Čistota (Jordán Saský a Diana de Andalò)

 

            10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (7. júna 2015)

  7. Poslušnosť (Katarína Sienská a Vincent Ferrerský, Anton Neyrot)

 

 

Dominikánska rehoľa a rodina

 

            15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (12. júla 2015)

  8. Dejiny a ich odkaz - Kto sú dominikáni? (otec Dominik)

 

            19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (9. augusta 2015)

  9. „Contemplari et contemplata aliis tradere" (Rajmund z Peñafortu,

      Peter Juraj Frassati)

 

            23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (6. septembra 2015)

  10. Modlitba (Majster Eckhart, Henrich Suzo)

 

            27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (4. októbra 2015)

  11. Štúdium (Albert Veľký, Tomáš Akvinský)

 

            32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (8. novembra 2015)

  12. Spoločenstvo (Jana z Azy, Zdislava z Lemberku, Hyacint Cormier)

 

            2. ADVENTNÁ NEDEĽA (6. decembra 2015)

  13. Ohlasovanie (Antonio de Montesinos a Bartolomé de las Casas,

        Ľudovít Bertrán)

 

            2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA (3. januára 2016)

  14. Kresťanské čnosti - Viera, nádej a láska (svätí a sväté

        dominikánskej rodiny)

 


Myšlienky na advent 2014

Konferencia biskupov Slovenska pozýva do nového ročníka projektu adventných myšlienok do e-mailu od sv. Jána Pavla II. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať krátku myšlienku na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Denná myšlienka bude každé ráno aktualizovaná aj na stránke projektu. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť modlitbou tento projekt i duchovné prežívanie adventného obdobia vo farnostiach, spoločenstvách a rodinách.


Aktuality

Fotocitáty

 

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM?

AKO? cez internet

2 myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie,

resp. žalm (výnimka možná)

a druhá  podľa liturgického obdobia.

KDE? www.dominikani.sk

sekcia slovo/fotocitáty

KEDY? 24 hodín denne

BONUS: možnosť posielať aj e-mailom.

OZVI sa na e-mailovú adresu: fr. Andrej Peter Visokai, OP

petrusandreas@gmail.com

 

 


Oznamy, netermínované úmysly sv. omší

Ponúkame vám možnosť zasielania farských oznamov na vaše mailové adresy. V rámci oznamov  vám budú zasielané aj rozpisy sv. omší a pozvánok na rôzne akcie, ktoré sa konajú vo vašom okolí, a ktoré sú ponúkané pre našu farnosť. Stačí prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti na mailovú adresu oznamy@kalvaria.sk .

Ďalšia ponuka je na možnosť odslúženia sv. omší bez konkrétneho termínu. Tieto sú slúžené priebežne podľa možností kňazov, či už u nás, alebo v iných komunitách. Úmysly treba odovzdať na papieri osobne P. Andrejovi, ktorý má prijímanie i týchto úmyslov v našej farnosti na starosti. Jemu môžete adresovať aj žiadosti o odslúženie gregoriánskych sv. omší.


Adventný koncert

V nedeľu 21. 12. spevácky zbor Gloria Dei a komorný súbor starej hudby Chorea Antiqua odspievajú a odohrajú adventný koncert v našom kostole. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu je na výveske.


Betlehemské svetlo

Od nedele 21. 12. do Štedrého dňa si po sv. omšiach môžete z kostola odniesť do svojich príbytkov betlehemské svetlo.


Vianočné vyzdobovanie kostola

Na budúcu sobotu 20. 12. sa uskutoční upratovanie a vyzdobovanie kostola pred vianočnými sviatkami. Prosíme preto všetkých, ktorí môžu a majú chuť pomôcť, aby prišli o 9:00 hod. do kostola. Ďakujeme.


Senior klub - predvianočné stretnutie

V pondelok 15. 12. sa po večernej sv. omši uskutoční predvianočné stretnutie Senior klubu Kalvária v pastoračnej miestnosti pri kostole. Členov srdečne pozývame.


Dobrá novina 2014

Ak by ste počas vianočných sviatkov radi privítali vo svojich príbytkoch koledníkov Dobrej noviny, môžete sa v sakristii kostola zapísať do zoznamu. Koledovanie sa uskutoční na sv. Štefana – 26. 12. – popoludní. Výťažok bude tradične poukázaný na projekty pomoci v Afrike, o ktorých sa môžete informovať na webovej stránke www.dobranovina.sk.


Obnova súsošia za kostolom

Po úspešnom zavŕšení obnovy sochy Piety sa viacero našich farníkov pýtalo na možnosť realizácie obnovy súsošia za kostolom, ktoré tvoria kríž a sochy dvoch svätcov, ktorých identita nie je zatiaľ ujasnená. Občianske združenie Petra, zastúpené p. Oľgou Paučovou, ktoré úspešne zastrešilo obnovu Piety, je naklonené tejto myšlienke, a už podniklo niekoľko krokov k jej príprave. Naša farnosť na pôde ktorej toto súsošie stojí preto víta túto iniciatívu, a podľa svojich možností ju aj podporí. Kontakt na OZ Petra, č.ú.: 4020220885 / 7500, VS: 29062015, e-mail: petra.zdruzenie@gmail.com. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte staré fotografie tohto súsošia, aby ste nám ich zapožičali. Ďakujeme.


Príspevok na vianočnú výzdobu kostola

Ako sa blíži záver roka je potrebné rozbehnúť aj prípravy na vianočné sviatky, ku ktorým patrí aj objednávka veľkého vianočného stromu a stromčekov pre náš kostol. V prípade ochoty môžete svoj finančný dar vložiť do pokladničky pod chórom označenej – milodary na vianočnú výzdobu, alebo môžete prispieť priamo na bežný účet farnosti. Ďakujeme.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.