Veni Sancte - začiatok školského roku

V piatok 5. 9. sa pri večernej sv. omši o 18:00 hod. koná Veni Sancte – prosba o dary Ducha Svätého pri príležitosti začiatku školského roku. Keďže je to zároveň i prvý piatok v mesiaci, povzbudzujeme najmä deti a mládež, aby po prázdninách vstúpili do nového školského roku aj s očisteným srdcom prostredníctvom sv. spovede.


Stretnutia a katechézy

Druh stretnutia Termín
Prvoprijímajúce deti - sv. omša 28. 9. - 11:00 hod.
Dospelí - príprava ku sviatostiam september 2014
Sobášne náuky 2. 9. - 19:00 hod

info P. Chryzostom


Jubileum - dekrét (dni získania odpustkov)


Jubileum - dekrét (chrámy)


Aktuality

Prihlasovanie ku sviatostiam

Prosíme rodičov, ktorí chcú aby ich deti na budúci rok pristúpili v našej farnosti k prvému sv. prijímaniu a birmovke, a nie sú žiakmi základných škôl spadajúcich pod našu farnosť (ZŠ Hlboká, Dubová), aby si prišli vyzdvihnúť na farský úrad prihlášky. Deti zo škôl našej farnosti dostanú prihlášky cez svojich katechétov na školách. Prihlasovanie trvá do 15. 9. t.r. Taktiež prosíme dospelých, ktorí majú záujem o prípravu k iniciačným sviatostiam (krst, birmovanie, 1. sv. prijímanie) v našej farnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade.


Pešia púť do Marianky - 6. 9.

V sobotu 6. 9. sa začína v Marianke hlavná mariánska púť. Pri tejto príležitosti sa koná aj z našej farnosti pešia púť Kalvária – Kačín – Marianka. Odchod spojený s požehnaním pútnikov je o 8:00 hod. v Lurdskej jaskyni. V nedeľu 8. 9. bude hlavným celebrantom pontifikálnej sv. omše o 10:30 hod. mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.


Fatimská sobota - 6. 9.

V sobotu 6. 9. o 15:00 hod. začne v Lurdskej jaskynke Fatimská pobožnosť. Po nej bude o 16:00 hod. mariánska sv. omša v kostole. Všetkých mariánskych ctiteľov srdečne pozývame.


Socha Piety - obnova

Úspešne sa podarilo rozbehnúť realizáciu opravy Piety na ul. Na Kalvárii. V spolupráci s občianskym združením Petra zastúpeným p. Oľgou Paučovou sa pripravili podklady pre začatie reštaurátorských prác. Zároveň sa vďaka ústretovosti reštaurátora podarilo skresať náklady na opravy z avizovaných 15.000,- na 7.500,- eur. Doteraz sa vyzberalo 1.250,- eur. Preto prosíme o vašu podporu a šírenie informácií o tomto projekte. Prispievať môžete osobne na farskom úrade, alebo na číslo účtu: 4020220885/7500 (VS: 15092014). Zároveň vás prosíme o poskytnutie fotografií sochy staršieho dáta, ktoré by pomohli pri reštaurovaní. Ďakujeme.


HOREBPET

Aj malou pomocou sa dajú konať veľké veci. Tak by sa dala označiť akcia HOREBPET spojená so zberom plastových vrchnákov z petfliaš, do ktorej vás všetkých pozývame. Predajom vrchnákov sa dajú získať prostriedky na podporu charitatívnych diel. Vrchnáky budeme zberať a ukladať do plastovej nádoby vo vestibule kostola pod výveskou. Na výveske je aj informácia o projekte a aktuálnej pomoci, na ktorú slúži.Konto obnovy

STAV K 29. 08. 2014:

€ 6 8 . 0 0 2 , 0 6 ,-

č. ú.: 2621793014 / 1100

Ďakujeme za podporu diela obnovy nášho chrámu.