• Senior klub

Senior klub

Senior klub Kalvária vznikol v roku 2003 na základe dohody Farnosti Panny Márie Snežnej v Bratislave – Kalvárii a zástupcami seniorov, ktorí patria do miestneho farského spoločenstva. Rímskokatolícka farnosť Bratislava - Kalvária zastrešuje toto spoločenstvo po právnej stránke, keďže tvorí jednu ucelenú vekovú skupinu v rámci farského spoločenstva. Cieľom tohto združenia je poskytnúť staršej generácii v seniorskom veku zázemie pre rozvoj ich aktivít, a to nielen na báze náboženského rozmeru, ale aj pre rozvoj kultúrnych, všeobecnovzdelávacích a sociálnych aktivít zameraných na túto cielenú vekovú skupinu.

Členstvo v Senior klube Kalvária Členstvo v Senior klube Kalvária vzniká zápisom do zoznamu členov Senior klubu Kalvária na základe osobnej žiadosti. Členmi Senior klubu sa môžu stať predovšetkým seniori, ktorí prislúchajú do miestneho farského spoločenstva, alebo sú pravidelnými účastníkmi bohoslužieb v miestnom farskom kostole na Kalvárii.

Aktivity spoločenstva sa zameriavajú na nasledovné podujatia Pravidelné mesačné stretnutia v pastoračnej miestnosti kostola na Kalvárii Prednášková osvetová činnosť v rámci spoločných stretnutí zameraná na seniorov Stretnutia s pozvanými hosťami Kultúrne podujatia: divadelné predstavenia, výstavy ... Návšteva chorých a osamelých členov Senior klubu Kalvária Poznávacie a pútnické zájazdy

Financovanie združenia Aktivity Senior klubu Kalvária sú financované z finančných prostriedkov členov združenia, z dotácií od farnosti Bratislava – Kalvária, nenávratných dotácií od Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a darov fyzických osôb. Nakladanie s finančnými prostriedkami sa riadi záväzkami vyplývajúcimi z požiadaviek jednotlivých darcov.