• Sviatosť kňažstva

Sviatosť kňažstva

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku. Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu - po svätej spovedi).

Účinky sviatosti kňazstva Nezmazateľný duchovný znak Udeľuje posvätnú moc Rozmnoženie posväcujúcej milosti Špeciálne milosti - aby mohli prinášať obetu, plniť službu Božieho slova

Za nové kňazské a rehoľné povolania sa modlíme každý prvý štvrtok mesiaca počas adorácie Najsv. Sviatosti Oltárnej. Prosme Pána, aby aj z rodín našej farnosti vyšli noví robotníci v Pánovej vinici.