• Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti."(KKC 1601) Apoštol Pavol hovorí: "Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil."(Ef 5, 25-26) A hneď dodáva: "Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi."(Ef 5, 31-32)

Čo je to sviatosť manželstva?

Sviatosť manželstva je zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Je to sviatosť, v ktorej dve osoby opačného pohlavia, spôsobilé pre manželstvo, vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku za účelom plodenia a výchovy potomstva a vzájomného posvätenia. Dostávajú tiež milosť na plnenie povinností tohto stavu. Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Potvrdil ho Ježiš vo viacerých svojich výrokoch a svojou účasťou na svadbe v Káne Galilejskej. Predstupňom sviatosti manželstva po spoznávaní a chodení partnerov je snúbenectvo. Je to zvláštny stav spoznávania sa navzájom a spoznávania rodinného zázemia svojho partnera. Zasnúbenie je obdobie intenzívnej prípravy a spoznávania, učenie chápať sa navzájom, počúvať, prijať jeden druhého. Výber partnera nie je náhoda ani osud. Sviatosť manželstva je jediná sviatosť, ktorú si vysluhujú samotní snúbenci. Vonkajším znakom, teda matériou, sviatosti manželstva je manželská zmluva (sľub). Manželský súhlas musí byť daný slobodne. To znamená, že nikto nemôže byť do manželstva nútený. Kto by pod tlakom prijal túto sviatosť, prijal by ju neplatne. Byť slobodným pritom znamená nepodliehať žiadnemu núteniu a nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného práva. Ako postupovať pri uzatváraní sviatosti manželstva... O svojom úmysle uzavrieť sviatosť manželstva nás príďte informovať čím skôr, najneskôr však tri mesiace pred sobášom. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.Na farskom úrade si vyžiadajte Žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú je potrebné vypísať a zaniesť na Miestny úrad. Vykonať si po dohode predmanželskú prípravu. Je to 5 stretnutí na dôležité témy týkajúce sa manželstva. Čo najskôr obaja spísať na matričnom úrade štátnu sobášnu zápisnicu. (Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava – úradné hodiny: Pondelok a streda: 8:00 – 17:00). K tomu budete potrebovať rodné listy a občianske preukazy. V dohodnutom čase spísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade. K tomu potrebujete: krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich môžete na farskom úrade v mieste, kde ste boli krstení). Krstné listy nesmú byť staršie ako pol roka. v prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, je potrebné doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho trvalého bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov) štátnu sobášnu zápisnicu občianske preukazy údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, zamestnanie) ... SVIATOSŤ KŇAZSTVA Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku. Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu - po svätej spovedi).

Účinky sviatosti kňazstva Nezmazateľný duchovný znak Udeľuje posvätnú moc Rozmnoženie posväcujúcej milosti Špeciálne milosti - aby mohli prinášať obetu, plniť službu Božieho slova

Za nové kňazské a rehoľné povolania sa modlíme každý prvý štvrtok mesiaca počas adorácie Najsv. Sviatosti Oltárnej. Prosme Pána, aby aj z rodín našej farnosti vyšli noví robotníci v Pánovej vinici.